Pilové kotouče a nože - internetový obchod

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

firmy GSP – High Tech Saws, s.r.o.   platné od 1.1. 2008

 

Prodávající je výrobcem pilových kotoučů a kotoučových nožů.

 

A Uzavření kupní smlouvy

A.1. Kupující zašle prodávajícímu písemnou poptávku, která není závaznou objednávkou, v níž zejména přesně specifikuje požadované zboží v souladu s nabídkou prodávajícího a uvede požadovaný termín dodání. Prodávající dle svých možností, a to v souladu s učiněnou poptávkou kupujícího, zašle kupujícímu rovněž nezávazný návrh, v němž specifikuje, zda a v jakém termínu a za jakou cenu je schopen předmětné zboží dodat kupujícímu. Návrh má platnost po dobu, která je v něm uvedena.

A.2. Na základě návrhu prodávajícího dle bodu A.1. zašle kupující prodávajícímu objednávku na zboží. Objednávka na zboží musí obsahovat zejména:

a) specifikaci objednávaného zboží (množství a technické údaje),

b) cenu,

c) termín dodání objednaného zboží,

d) místo určení,

e) identifikační číslo pro DPH kupujícího platné ve státu destinace zboží (IČ DPH).

Objednávky mohou mít i ústní formu.

A.3. Na základě obdržené objednávky (písemné či ústní) kupujícího prodávající neprodleně zašle kupujícímu buď (i) kupní smlouvu, která je po podpisu obou smluvních stran závazná a není možné ji odvolat, Či jinak jednostranně zrušit bez písemného souhlasu prodávajícího nebo (ii) písemné potvrzení objednávky do 7 dnů od jejího doručení prodávajícímu, je doručením potvrzené objednávky kupujícímu kupní smlouva uzavřena. Kupní smlouvu je za obě strany povinna podepsat osoba, která je k tomu oprávněna.

A.4. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje:

a) dodávka zboží na základě kupní smlouvy podepsané prodávajícím a kupujícím,

b) dodávka zboží na základě objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím,

c) kupujícím akceptovaná dodávka zboží.

A.5. Prodávající není povinen dodat zboží kupujícímu, pokud kupující nezajistí buď otevření neodvolatelné bankovní garance nebo neodvolatelného dokumentárního akreditivu nebo vystavení a předání směnky vlastní (bez protestu), avalované fyzickou osobou (schválenou prodávajícím) či nesloží na účet prodávajícího zálohovou platbu sloužící k zajištění zaplacení kupní ceny před vlastním dodáním zboží, pokud není sjednáno jinak.

A.6. Pokud budou smluvní strany při uzavírání smlouvy používat mezinárodní výkladová pravidla, budou se tato řídit podle mezinárodních pravidel pro výklad dodacích podmínek vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži – INCOTERMS 2000.

A.7. Přijetí zboží kupujícím znamená akceptaci všech obchodních podmínek prodávajícího platných ke dni uzavření kupní smlouvy nebo převzetí zboží.

A.8. Kupní smlouvou se nahrazují a ruší veškerá předchozí ujednání a písemné dohody.

A.9. Veškeré dodávky se provádějí na základě těchto VODP, které jsou nedílnou součástí kupní, respektive rámcové smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami.

 

B. Cena a platební podmínky, termín plnění

B.1. Celková kupní cena uvedená v kupní smlouvě je stanovena na základě dodací podmínky CPT dle INCOTERMS 2000, pokud není uvedeno jinak.

B.2. Za účelem potvrzení předání a převzetí zboží z prodávajícího na kupujícího bude vystaven dodací list nebo jiný podobný doklad, na kterém kupující, případně přepravce, potvrdí převzetí zboží od prodávajícího.

B.3. Kupní cena je splatná do 30 dnů od data vystavení daňového dokladu (faktury), které bude odpovídat datu předání zboží do dispozice kupujícího nebo k přepravě, není-li v jednotlivé kupní smlouvě uvedeno jinak. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. Úhrada musí být provedena na bankovní účet prodávajícího nebo do pokladny prodávajícího v jeho sídle v pracovní době.

B.4. Faktura musí splňovat všechny náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy. Nesprávné či neúplné údaje na faktuře uvedené je kupující oprávněn reklamovat vrácením faktury nejpozději do 5 dnů od převzetí s uvedením důvodů vrácení.

B.5. Smluvní strany mohou sjednat i jiné platební podmínky, např. zálohy. Prodlení s platbou zálohy se považuje za podstatné porušení smlouvy. Jsou-li dohodnuty splátky kupní ceny, prodlením s úhradou jedné ze splátek se stává splatná celá kupní cena.

B.6 V případě prodlení kupujícího s úhradou splatné kupní ceny, popř. splatné zálohy na kupní cenu, není prodávající povinen plnit sjednanou kupní smlouvu, a to zejména dodávat kupujícímu zboží a prodávající je dále oprávněn vůči kupujícímu uplatňovat právo na náhradu škody, a to do výše všech nákladů, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s dodáním a zprostředkováním výroby sjednaného zboží a dále všech nákladů souvisejících, jakož i ušlý zisk. Prodávající se ovšem zavazuje dodávat kupujícímu zboží za již zaplacené částky. Při stornování potvrzené objednávky ze strany kupujícího je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15% z ceny zboží, které se má vyrábět a 60 % z ceny již vyrobeného (i rozpracovaného) zboží, kterých se odstoupení od smlouvy týká.

B.7. Termín plnění může být bez jakýchkoliv nároků kupujícího prodávajícím přiměřeně

prodloužen, pokud u jím vystavených zálohových nebo dodavatelských faktur, vyplývajících z kupních smluv, je kupující v prodlení s úhradou, ať už dochází k prodlení částečnému, či faktury nejsou zaplaceny vůbec.

B.8. Zálohová platba kupujícího může jednostranně prodávajícím použita na úhradu splatných pohledávek prodávajícího za kupujícím.

B.9. Za den zaplacení se považuje den připsání částky v plné výši na účet prodávajícího uvedený na jednotlivých fakturách nebo obdržení dlužných částek v hotovosti v plné výši.

B.10. Sjednaná kupní cena nezahrnuje balení, vratné obaly, zajišťovací prostředky zboží během přepravy a náklady na přepravu, pokud není sjednáno jinak.

B.11. Bankovní výlohy, které jsou spojeny s úhradou kupní ceny, jdou k tíži kupujícího. Náklady platebního styku, včetně mezinárodního, hradí každá smluvní strana ze svého, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak.

B.12. Kupující není oprávněn provádět zápočty bez písemného souhlasu prodávajícího. V případě provedení započtení bez písemného souhlasu prodávajícího má prodávající nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 250.000,-. Zaplacením smluvní pokuty nároky prodávajícího na náhradu škody nejsou dotčeny.

B.13. Zadržování úhrad nebo snižování kupní ceny kupujícím v případě reklamací není povoleno.

B.14. V případě obdržení úhrady od kupujícího bez udání variabilního symbolu platby rozhodne o použití platby prodávající.

B.15. Pro vyúčtování jsou závazné množství, rozměry nebo váhy uveden prodávajícím.

B.16. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V tomto případě je prodávající dále oprávněn účtovat kupujícímu náhradu škody z titulu utrpěných kursových ztrát.

B.17. Bez ohledu na dohodnutá data splatnosti se všechny faktury stávají okamžitě splatnými, pokud předchozí dodávka nebo část dodávky z jednotlivé kupní smlouvy nebo i jiné závazky kupujícího vůči prodávajícímu nebyly uhrazeny v dohodnutém termínu anebo se prodávající dozví o okolnostech, které snižují nebo mohou snížit kredibilitu kupujícího. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat platbu předem pro stávající i nové dodávky nebo odstoupit od smlouvy s možností požadovat náhradu škody po kupujícím z titulu zmaření této smlouvy. Prodávající je také oprávněn zakázat kupujícímu nakládání s materiálem, na který se vztahuje výhrada vlastnického práva a kupující jej akceptací těchto VODP zmocňuje ke vstupu do svých prostor za účelem odebrání zboží. Zboží je odebíráno na náklady a riziko kupujícího, přičemž prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu administrativní náklady s tím spojené paušální částkou ve výši 10% hodnoty odebíraného zboží dle faktur prodávajícího. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

B.18. V případě, že se kupující zaváže zajistit transport zboží vlastními prostředky, musí tak učinit do 5 dnů od obdržení avíza prodávajícího. V případě, že kupující zboží do 5 dnů nevyexpeduje, prodávající má právo:

a) odeslat zboží na náklady a riziko kupujícího,

b) uskladnit zboží na náklady a riziko kupujícího ve skladu prodávajícího, či ve skladu kterékoli jiné osoby. V případě uskladnění zboží je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat skladovací náklady ve výši Kč 3,-/l m2 skladovaného materiálu denně.

B.19. Případné dodatečné požadavky kupujícího na změnu zboží akceptované prodávajícím přiměřeně prodlužují sjednanou dodací lhůtu. Prodávající má nárok na úhradu nákladů se změnou souvisejících.

B.20. V případě opožděné dodávky nebo nedodání zboží prodávající neodpovídá za škodu, pokud k prodlení nebo nedodání došlo vlivem okolností vylučujících odpovědnost.

B.21. Prodávající není v žádném případě odpovědný za zpochybnitelné škody, jako např. za ztrátu možného budoucího zisku, ztrátu zakázky, ztrátu obchodu, ztrátu budoucích obchodů, ztrátu výroby, ztrátu spolupráce, ztrátu nebo poškození image, ztrátu příjmů, ztrátu zisku, náklady kapitálu, náklady spojené s přerušením výroby nebo provozu, nebo podobně.

B.22. Prodávající není odpovědný za výběr zboží kupujícím pro jeho konečné využití; v této souvislosti neodpovídá prodávající kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku nevhodného použití zboží.

 

C. Dodání, přechod a výhrada vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží

C.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny .

C.2. V případě včasného nezaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn okamžitě zakázat  kupujícímu s nezaplaceným zbožím nebo s jeho částí jakkoli nakládat, a to zejména zpracovat ho, zcizit, zatížit právem třetích osob, a to až do úplného zaplacení kupní ceny, včetně příslušenství a vícenákladů vzniklých z titulu pozdní úhrady kupní ceny kupujícím.

C.3. Kupující odpovídá prodávajícímu za jakékoliv poškození zboží ve smyslu § 462 obchodního zákoníku.

C.4. V případě, že nezaplacené zboží bylo prodáno třetí osobě, je kupující povinen vydat výtěžek z prodeje prodávajícímu, a to až do výše nezaplacené kupní ceny včetně příslušenství a vícenákladů vzniklých z titulu pozdní úhrady kupní ceny kupujícím.

C.5. V případě, že nezaplacené zboží bylo zpracováno, ale nebylo prodáno, je kupující oprávněn s písemným souhlasem prodávajícího zpracované zboží prodat a vydat výtěžek z prodeje prodávajícímu, a to až do výše nezaplacené kupní ceny včetně příslušenství a vícenákladů vzniklých z titulu pozdní úhrady kupní ceny kupujícím.

C.6. Do doby vydání výtěžku z prodeje nezaplaceného zboží je kupující povinen prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 544 občanského zákoníku postoupit pohledávku za svým odběratelem nebo její část, a to až do výše nezaplacené kupní ceny včetně příslušenství a vícenákladů vzniklých z titulu pozdní úhrady kupní ceny kupujícím.

C.7. Kupující je povinen nezaplacené zboží kdykoliv vydat prodávajícímu na jeho žádost.

C.8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v souladu s dodacími podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě dle INCOTERMS 2000.

C.9. Zboží je považováno za dodané splněním sjednané dodací podmínky dle INCOTERMS 2000.

 

 

D.I. Vady zboží a reklamace obecně

D.I.1. Prodávající vyrobí zboží podle dohodnutých mezinárodních, domácích nebo jiných technických podmínek pro rozměrové, mechanické, fyzikální, povrchové nebo jiné dohodnuté charakteristiky. Tyto technické podmínky, případně dodatečné požadavky kupujícího, musí být jasně uvedeny v kupní smlouvě.

D.I.2. Kupující je povinen s náležitou péčí prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, nejpozději před jeho zpracováním.

D..I.3. Reklamace zjevných vad nebudou uznány, budou-li reklamovány po uplynutí 7 dnů od dodání zboží na místo dodání uvedené v kupní smlouvě.

D.I..4. Reklamaci nelze uplatnit v případě, že vada zboží se vyskytuje u množství ne většího 2% z celkově dodaného množství.

D.I.5. Kupující je povinen doručit prodávajícímu reklamaci v písemné formě bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Písemná reklamace musí obsahovat:

1. identifikační znaky výrobku jako:

-název výrobku

-rozměry

-dodaná hmotnost

-číslo kupní smlouvy

-číslo a den vystavení dodacího listu resp. faktury nebo kopii faktury

2. popis závady včetně fotodokumentace

3. přiložený vzorek s reklamovanou závadou, je-li to možné

4. návrh na řešení reklamace – odhad výše škody

5. požadavek na náhradní plnění

6. datum, kdy by bylo nejlépe kupujícího navštívit k prohlídce reklamovaného výrobku Pokud bylo zboží poškozeno v průběhu přepravy zajišťované prodávajícím, kupující je povinen předložit následující dokumenty:

1. Zápis o škodě s předběžným odhadem její výše

2. Komerční zápis potvrzený dopravcem

3. Nákladní list (CIM, CMR, B/L)

D.I.6. Reklamované zboží musí být uskladněno v původním nezměněném stavu odděleně od ostatního zboží a musí být chráněno proti korozi. Do doby vyřízení reklamace prodávajícím nesmí být použito, prodáno, zpracováno, pozměněno nebo jinak upraveno. Pokud dojde k převodu reklamovaného zboží nebo jeho části na třetí osobu v době po oznámení reklamace vady zboží prodávajícímu, nároky kupujícího z titulu odpovědnosti za vady automaticky zanikají.

D.I.7. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu prohlídku vadného zboží za účelem vyřízení reklamace.

D.I.8. Reklamace nebude uznána, jestliže vadné zboží nebude řádně skladováno a v důsledku nesprávného skladování a manipulace bude poškozeno.

D.I.9. Kupující je ve věci vadného zboží povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění škody.

D.I.10. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.

D.I.11. V rámci reklamace vad zboží je kupující oprávněn:

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodáním chybějícího zboží, nebo

b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo

c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

D.I.12. Volba mezi nároky uvedenými v předchozím ustanovení kupujícímu náleží jen tehdy, jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslané reklamaci vad. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné nebo požadovat slevu z kupní ceny.

D.I.13. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

D.I.14. Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by kupujícímu vznikl nárok na náhradu škody.

 

 

E. Vyšší moc

Pokud se dodání zboží zdrží přímo či nepřímo z příčin, které prodávající nemůže ovlivnit, jako jsou např. válka, hrozba války, povstání, sabotáž, požár, bouře, povodeň, výbuch, přírodní pohromy, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, stávka, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky prodávajícího nebo jeho dodavatelů, dodávky dodavatelů, změna celních předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu nebo jakékoli další příčiny, které prodávající nemůže ovlivnit a které jsou způsobilé mu zabránit v plnění, dodací lhůta se přiměřeně prodlouží. Pokud z výše uvedených příčin dojde ke zpoždění dodávky nebo nedojde

ke splnění dodávky vůbec, není povinna ani jedna smluvní strana nahradit druhé smluvní straně vzniklé škody včetně ušlého zisku.

 

F. Odstoupení od smlouvy

F.1. Každá smluvní strana je oprávněna na základě písemného oznámení kdykoliv odstoupit od smlouvy, pokud:

a) druhá smluvní strana opakovaně porušuje smluvní ustanovení, nebo

b) druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila smlouvu. Podstatným porušením smlouvy ze strany kupujícího se rozumí porušení platebních podmínek o více než 10 kalendářních dní, c) neodebrání sjednaného množství zboží v dohodnutých termínech, v takovémto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu vyrobením zboží vznikly,

d) je to uvedeno v kupní, či rámcové smlouvě.

F.2. Odstoupení od smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

 

 

G. Ostatní

G.1. Částečné dodávky jsou povoleny. Tolerance dodaného množství je + - 10%. Kupující hradí skutečně dodané množství.

G.2. Kupující je povinen na žádost prodávajícího poskytnout prodávajícímu dokumentaci vztahující se na dodání zboží (např. přepravní dokument obsahující místo určení zboží se jménem a podpisem dopravce, potvrzení kupujícího, že přepravil zboží do místa určení zboží), včetně potvrzení o převzetí zboží vystaveného osobou, která přijala zboží jménem kupujícího.

Pokud kupující poruší tuto povinnost, je povinen odškodnit prodávajícího za sankce požadované na prodávajícím ze strany daňových orgánů v důsledku porušení povinností kupujícího, které jsou stanoveny v tomto článku.

G.3. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

G.4. Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by kupujícímu vznikl nárok na náhradu škody.

G.7. Jestliže některé ustanovení těchto VODP je neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se co možná nejvíce blíží hospodářskému účelu neplatného

ustanovení. Jestliže VODP budou mít mezeru, která by vyžadovala úpravu, odstraní smluvní strany tuto mezeru doplňujícím ustanovením, které přihlíží k hospodářskému účelu smlouvy.

G.8. Práva a povinnosti kupujícího nejsou bez písemného souhlasu prodávajícího převoditelná na třetí osoby.

G.9. Prodávající považuje jakékoli údaje uvedené v kupní smlouvě a jakékoliv informace nebo dokumenty, které byly získány v souvislosti s kupní smlouvou, za důvěrné.

G.10. Smlouva, ke které se tyto VODP váží, se řídí českým právem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

G.11. Smluvní strany jsou povinny dbát, aby při úpravě smluvních vztahů nebo realizaci vzájemných plnění bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku sporů.

G.12. Každá strana oznámí ihned písemně druhé straně jakoukoli změnu údajů v živnostenském listu, v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci nebo skutečnost, že došlo k podání návrhu na konkurz nebo k prohlášení konkurzu, zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku či návrh na vyrovnání.

G.13. Tyto VODP se použijí vždy, pokud si strany nesjednaly něco jiného.

G.14. Veškerá korespondence mezi stranami bude v českém nebo anglickém jazyce.

G.15. Faxové kopie potvrzené odesílatelem mají platnost originálu. Kupující je povinen potvrzenou faxovou kopii zaslat.